Stadgar för Svenska Dorperföreningen

§1 Föreningens firma
Föreningens firma är Svenska Dorperföreningen.

§2 Föreningens målsättning
Föreningen har till målsättning
- att främja dorperns utveckling i Sverige
- att främja ett målinriktat och ansvarsfullt avelsarbete samt en seriös livdjurshandel
- att utbilda föreningens medlemmar

§3 Smittskydd
Föreningen stödjer Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS) importkrav för livdjur.

§4 Förutsättningar för avel av renrasig-uppgraderas dorper/vit dorper
Det ska alltid skiljas mellan ”renrasig-100% Sydafrikanska gener” och ”renrasig-uppgraderad”. På härstamningsbeviset kommer ett uppgraderat djur att benämnas med ett ”X” efter ras oavsett procent av dorper/vit dorper. 93,75% dorper/vit dorper måste uppnås innan djuret är ansett ”renrasigt-uppgraderat” och enbart baggar med härstamning ”renrasiga-100 % Sydafrikanska gener” kan användas i ett uppgraderingsprogram. Uppgraderade baggar eller tackor får aldrig ställas ut på utställning.

§5 Rasstandard
Föreningen accepterar den rasstandard som publiceras av Dorper Sheep Breeder´s Society of South Africa i översatt version. Om översättningen bevisas felaktig så kommer justeringar att göras.

§6 Medlemskap
Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

§7 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§8 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, 4 ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant.

Ordförande väljs på ett år och övriga ledamöter på två år. Styrelsemöte kan genomföras som ett fysiskt möte, via mail eller som telefonmöte.

§9 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst två personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig.

§ 10 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en av årsmötet utsedd revisor.

§ 12 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31/3 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 30 dagar före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

En revisorer samt en ersättare väljs av årsmötet på ett år.

Valberedningen väljs av årsmötet. Valberedningen ska bestå av en sammankallande och en övrig ledamot.

§ 13 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§ 14 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 15 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering)

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 16 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 17 Motioner
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet.

§ 18 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 19 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

§ 20 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet givna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till Svenska fåravelsförbundet.